هاستینگ ویژه دانلود

 • DL - 5GB LVCoLTD

  • 5 گیگابایت فضا
  • نامحدود پهنای باند ماهانه
  • نامحدود ساب دامین
  • نامحدود پارک دامین
  • نامحدود ادون دامین
  • آلمان مکان سرور
  • Hetzner دیتاسنتر
 • DL-100GB LVCoLTD

  • 100 گیگابایت فضا
  • نامحدود پهنای باند ماهانه
  • نامحدود ساب دامین
  • نامحدود پارک دامین
  • نامحدود ادون دامین
  • آلمان مکان سرور
  • Hetzner دیتاسنتر
 • DL-10GB LVCoLTD

  • 10 گیگابایت فضا
  • نامحدود پهنای باند ماهانه
  • نامحدود ساب دامین
  • نامحدود پارک دامین
  • نامحدود ادون دامین
  • آلمان مکان سرور
  • Hetzner دیتاسنتر
 • DL-20GB LVCoLTD

  • 20 گیگابایت فضا
  • نامحدود پهنای باند ماهانه
  • نامحدود ساب دامین
  • نامحدود پارک دامین
  • نامحدود ادون دامین
  • آلمان مکان سرور
  • Hetzner دیتاسنتر
 • DL-30GB LVCoLTD

  • 30 گیگابایت فضا
  • نامحدود پهنای باند ماهانه
  • نامحدود ساب دامین
  • نامحدود پارک دامین
  • نامحدود ادون دامین
  • آلمان مکان سرور
  • Hetzner دیتاسنتر