سامانه پیام کوتاه

 • پنل تک ستاره

  • ارسال تکی و گروهی
   ورودی شماره از فایل
   ورودی از دفترچه تلفن
   ارسال با کلمات کلیدی
   ارسال با کلمات طولانی
   ارسال با زبان های مختلف
   تخمین هزینه ارسال
   گزارشات ارسال و دریافت
   استفاده از پیام های پیش فرض
   ارسال زمانبندی
   کارت ویزیت
   دفترچه تلفن
   بازگشت شارژ پیامهای ارسال نشده
   ارسال وپ
   ارسال هدفمند
   بازگشت اعتبار پیامک های ناموفق
   پشتیبانی 24 ساعته
   خرید آنلاین شارژ
   خطوط عمومی
   شماره اختصاصی 15 رقمی
   تعرفه پیامک 140 ریال
 • پنل دو ستاره

  • ارسال تکی و گروهی
   ورودی شماره از فایل
   ورودی از دفترچه تلفن
   ارسال با کلمات کلیدی
   ارسال با کلمات طولانی
   ارسال با زبان های مختلف
   تخمین هزینه ارسال
   گزارشات ارسال و دریافت
   استفاده از پیام های پیش فرض
   ارسال زمانبندی
   کارت ویزیت
   دفترچه تلفن
   بازگشت شارژ پیامهای ارسال نشده
   ارسال وپ
   ارسال هدفمند
   ارسال فلش
   پیامک مناسبت و یادآوری
   بازگشت اعتبار پیامک های ناموفق
   پشتیبانی 24 ساعته
   خرید آنلاین شارژ
   خطوط عمومی
   شماره اختصاصی 15 رقمی
   تعرفه پیامک 140 ریال
 • پنل سه ستاره

  • ارسال تکی و گروهی
   ورودی شماره از فایل
   ورودی از دفترچه تلفن
   ارسال با کلمات کلیدی
   ارسال با کلمات طولانی
   ارسال با زبان های مختلف
   تخمین هزینه ارسال
   گزارشات ارسال و دریافت
   استفاده از پیام های پیش فرض
   ارسال زمانبندی
   کارت ویزیت
   دفترچه تلفن
   بازگشت شارژ پیامهای ارسال نشده
   ارسال وپ
   ارسال هدفمند
   ارسال فلش
   پیامک مناسبت و یادآوری
   پاسخ تبلیغاتی
   ارسال بر اساس جنسیت و سن
   ارسال منطقه ای ایرانسل
   ارسال بر اساس دکل های BTS
   ارسال پیامک های دریافتی به موبایل
   ارسال پیامک مشاغل شهر
   ارسال پیامک بین المللی
   ارسال پیامک کارت ویزیت
   مدیریت رویدادها
   نظرسنجی و آمارگیری
   صندوق انتقادات و پیشنهادات
   برگزاری مسابقات
   منشی عضویت
   بازگشت اعتبار پیامک های ناموفق
   پشتیبانی 24 ساعته
   خرید آنلاین شارژ
   خطوط عمومی
   شماره اختصاصی 15 رقمی
   تعرفه پیامک 130 ریال
 • پنل چهار ستاره

  • ارسال تکی و گروهی
   ورودی شماره از فایل
   ورودی از دفترچه تلفن
   ارسال با کلمات کلیدی
   ارسال با کلمات طولانی
   ارسال با زبان های مختلف
   تخمین هزینه ارسال
   گزارشات ارسال و دریافت
   استفاده از پیام های پیش فرض
   ارسال زمانبندی
   کارت ویزیت
   دفترچه تلفن
   بازگشت شارژ پیامهای ارسال نشده
   ارسال وپ
   ارسال هدفمند
   ارسال فلش
   پیامک مناسبت و یادآوری
   پاسخ تبلیغاتی
   ارسال بر اساس جنسیت و سن
   ارسال منطقه ای ایرانسل
   ارسال بر اساس دکل های BTS
   ارسال پیامک های دریافتی به موبایل
   ارسال پیامک مشاغل شهر
   ارسال پیامک بین المللی
   ارسال پیامک کارت ویزیت
   مدیریت رویدادها
   نظرسنجی و آمارگیری
   صندوق انتقادات و پیشنهادات
   برگزاری مسابقات
   منشی عضویت
   تعریف واحدهای سازمانی
   وب سرویس
   خدمات هوشمند
   مدیریت پاسخ از URL
   مدیریت Remote Database
   دایورت پیامک
   بازگشت اعتبار پیامک های ناموفق
   پشتیبانی 24 ساعته
   خرید آنلاین شارژ
   خطوط عمومی
   شماره اختصاصی 15 رقمی
   تعرفه پیامک 125 ریال