هاست مخصوص wordpress

بازپرداخت وجه در صورت عدم رضايت تا ١٥ روز

WP-Special 1

Host = 500 Mb
Bandwidth = 25 Gb
Database = 3
Email = 3

WP-Special 2

Host = 1000 Mb
Bandwidth = 50 Gb
Database = 5
Email = 5

WP-Special 3

Host = 2000 Mb
Bandwidth = 100 Gb
Database = 7
Email = 10

WP-Special 4

Host = 3000 Mb
Bandwidth = 150 Gb
Database = 9
Email = 15

WP-Special 5

Host = 4000 Mb
Bandwidth = 200 Gb
Database = 12
Email = 20

WP-Special 6

Host = 5000 Mb
Bandwidth = 250 Gb
Database = 15
Email = 40