لایسنس ویندوز و آفیس و دیگر محصولات ماکروسافت

Windows 10 Enterprise لایسنس

امکان نصب چندباره
قابلیت نصب بر روی یک کامپیوتر
تحویل آنی


Retail نوع لایسنس •
مادام العمر مدت اعتبار •
ماکروسافت پشتیبانی •

Windows 10 Home لایسنس

امکان نصب چندباره
قابلیت نصب بر روی یک کامپیوتر
تحویل آنی


Retail نوع لایسنس •
مادام العمر مدت اعتبار •
ماکروسافت پشتیبانی •

Windows 10 Pro لایسنس

امکان نصب چندباره
قابلیت نصب بر روی یک کامپیوتر
تحویل آنی


Retail نوع لایسنس •
مادام العمر مدت اعتبار •
ماکروسافت پشتیبانی •

Windows 7 Home / Basic Starter لایسنس

امکان نصب چندباره
قابلیت نصب بر روی یک کامپیوتر
تحویل آنی


Retail نوع لایسنس •
مادام العمر مدت اعتبار •
ماکروسافت پشتیبانی •

Windows 7 Home Premium لایسنس

امکان نصب چندباره
قابلیت نصب بر روی یک کامپیوتر
تحویل آنی


Retail نوع لایسنس •
مادام العمر مدت اعتبار •
ماکروسافت پشتیبانی •

Windows 7 Professional لایسنس

امکان نصب چندباره
قابلیت نصب بر روی یک کامپیوتر
تحویل آنی


Retail نوع لایسنس •
مادام العمر مدت اعتبار •
ماکروسافت پشتیبانی •

Windows 7 Ultimate لایسنس

امکان نصب چندباره
قابلیت نصب بر روی یک کامپیوتر
تحویل آنی


Retail نوع لایسنس •
مادام العمر مدت اعتبار •
ماکروسافت پشتیبانی •

Windows 8 Enterprise لایسنس

امکان نصب چندباره
قابلیت نصب بر روی یک کامپیوتر
تحویل آنی


Retail نوع لایسنس •
مادام العمر مدت اعتبار •
ماکروسافت پشتیبانی •

Windows 8 Home لایسنس

امکان نصب چندباره
قابلیت نصب بر روی یک کامپیوتر
تحویل آنی


Retail نوع لایسنس •
مادام العمر مدت اعتبار •
ماکروسافت پشتیبانی •

Windows 8 Pro لایسنس

امکان نصب چندباره
قابلیت نصب بر روی یک کامپیوتر
تحویل آنی


Retail نوع لایسنس •
مادام العمر مدت اعتبار •
ماکروسافت پشتیبانی •

Windows 8.1 Enterprise لایسنس

امکان نصب چندباره
قابلیت نصب بر روی یک کامپیوتر
تحویل آنی


Retail نوع لایسنس •
مادام العمر مدت اعتبار •
ماکروسافت پشتیبانی •

Windows 8.1 Home لایسنس

امکان نصب چندباره
قابلیت نصب بر روی یک کامپیوتر
تحویل آنی


Retail نوع لایسنس •
مادام العمر مدت اعتبار •
ماکروسافت پشتیبانی •

Windows 8.1 Pro لایسنس

امکان نصب چندباره
قابلیت نصب بر روی یک کامپیوتر
تحویل آنی


Retail نوع لایسنس •
مادام العمر مدت اعتبار •
ماکروسافت پشتیبانی •

Windows server 2012 R2 Standard لایسنس

امکان نصب چندباره
قابلیت نصب بر روی یک کامپیوتر
تحویل آنی


Retail نوع لایسنس •
مادام العمر مدت اعتبار •
ماکروسافت پشتیبانی •

Windows server 2016 Standard لایسنس

امکان نصب چندباره
قابلیت نصب بر روی یک کامپیوتر
تحویل آنی


Retail نوع لایسنس •
مادام العمر مدت اعتبار •
ماکروسافت پشتیبانی •