سرورمجازی آمریکا

 • RAM 1024

  • cpu Intel Xeon E5-1650 v3 - 1 cores - Frequency 1GHz
   ram 1GB DDR4
   Hard drive 50GB
   port 1Gb/s
   ip 1
   پهنای باند نامحدود
   مجازی ساز vmware
   anti ddos & anti spam
   تحویل 1 ساعت
  30,000/mo
  Objednat
 • RAM 2048

  • cpu Intel Xeon E5-1650 v3 - 2 cores - Frequency 2GHz
   ram 2GB DDR4
   Hard drive 50GB
   port 1Gb/s
   ip 1
   پهنای باند نامحدود
   مجازی ساز vmware
   anti ddos & anti spam
   تحویل 1 ساعت
  55,000/mo
  Objednat
 • RAM 3072

  • cpu Intel Xeon E5-1650 v3 - 3 cores - Frequency 3GHz
   ram 3GB DDR4
   Hard drive 50GB
   port 1Gb/s
   ip 1
   مجازی ساز vmware
   anti ddos & anti spam
   تحویل 1 ساعت
  80,000/mo
  Objednat
 • RAM 4096

  • cpu Intel Xeon E5-1650 v3 - 4 cores - Frequency 4GHz
   ram 4GB DDR4
   Hard drive 50GB
   port 1Gb/s
   ip 1
   پهنای باند نامحدود
   مجازی ساز vmware
   anti ddos & anti spam
   تحویل 1 ساعت
  100,000/mo
  Objednat