سرورمجازی آمریکا

RAM 1024

cpu Intel Xeon E5-1650 v3 - 1 cores - Frequency 1GHz
ram 1GB DDR4
Hard drive 50GB
port 1Gb/s
ip 1
پهنای باند نامحدود
مجازی ساز vmware
anti ddos & anti spam
تحویل 1 ساعت

RAM 2048

cpu Intel Xeon E5-1650 v3 - 2 cores - Frequency 2GHz
ram 2GB DDR4
Hard drive 50GB
port 1Gb/s
ip 1
پهنای باند نامحدود
مجازی ساز vmware
anti ddos & anti spam
تحویل 1 ساعت

RAM 3072

cpu Intel Xeon E5-1650 v3 - 3 cores - Frequency 3GHz
ram 3GB DDR4
Hard drive 50GB
port 1Gb/s
ip 1
مجازی ساز vmware
anti ddos & anti spam
تحویل 1 ساعت

RAM 4096

cpu Intel Xeon E5-1650 v3 - 4 cores - Frequency 4GHz
ram 4GB DDR4
Hard drive 50GB
port 1Gb/s
ip 1
پهنای باند نامحدود
مجازی ساز vmware
anti ddos & anti spam
تحویل 1 ساعت