میزبانی وب ویژه پر بازدید

میزبانی تجاری کوچک


 
تومان280,000 USD
ماهانه

10000 مگابایت فضا
500 گیگابایت پهنای باند ماهیانه


میزبانی تجاری متوسط


 
تومان392,000 USD
ماهانه

20000 مگابایت فضا
600 گیگابایت پهنای باند ماهیانه


میزبانی تجاری بزرگ


 
تومان510,000 USD
ماهانه

40000 مگابایت فضا
800 گیگابایت پهنای باند ماهیانه