میزبانی وب ویژه پر بازدید

میزبانی تجاری کوچک

10000 مگابایت فضا
500 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

میزبانی تجاری متوسط

20000 مگابایت فضا
600 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

میزبانی تجاری بزرگ

40000 مگابایت فضا
800 گیگابایت پهنای باند ماهیانه